Privacy Policy

Zien! Oogmeetpraktijk respecteert uw privacy!

Privacy policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van Zien! Oogmeetpraktijk. Zij is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder andere worden verzameld via deze website (de "Website").

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

Zien! Oogmeetpraktijk verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- en/of aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Zien! Oogmeetpraktijkverstrekken.

Zien! Oogmeetpraktijk verwerkt ook medische persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de verkoop van contactlenzen en brillen op sterkte. Hiervoor verzamelt Zien! Oogmeetpraktijk oogmeetgegevens die uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Zien! Oogmeetpraktijk verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Zien! Oogmeetpraktijk gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Zien! Oogmeetpraktijk, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven, voor het versturen van reclame per post, voor statistische doeleinden, en voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Uw bijzondere persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening. Voor zover wettelijk vereist vraagt Zien! Oogmeetpraktijk uw toestemming, voordat zij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

Zien! Oogmeetpraktijk zal de door u verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Zien! Oogmeetpraktijk zullen uitvoeren. Zien! Oogmeetpraktijk zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Zien! Oogmeetpraktijk bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Zien! Oogmeetpraktijk over u verzamelt. Ook kunt u Zien! Oogmeetpraktijk verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of naar u over te dragen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Zien! Oogmeetpraktijk of via het online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat wij enkele gegevens aan u vragen om dit te kunnen verifiëren.

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zien! Oogmeetpraktijk, dan kan je bij ons een klacht indienen door  het online contactformulier.in te vullen.

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG.